Zavod Jelša

PREDSTAVITEV
Zavod Jelša


Zavod Jelša uspešno dela že skoraj desetletje in sicer na področju zaposlovanja. V njegovem okviru potekajo programi zaposlitvene rehabilitacije, za katere smo pridobili koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Uspešno sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z Občino Jesenice, Centri za socialno delo, povezujemo se z zdravstveno službo.

V preteklih letih se je stanje brezposelnosti popravilo, žal tega ne moremo zaslediti v kategoriji težko zaposljivih, ki se zaradi različnih vzrokov ne zmorejo vključevati na trg dela.

Naše delo je konkretno individualno delo s posameznikom, prilagojeno njegovim specifičnim potrebam in zahtevam; kar v praksi pomeni obisk na domu, v družini, pri osebnem zdravniku, če ga posameznik ima, sicer to uredimo, z njegovim soglasjem, sami, specialistu, terapevtu, socialnem delavcu…Če imamo v obravnavo vključene mladostnike, skupaj z njim, ne namesto njega, urejamo, če tega ne zmore samostojno, vse potrebno za dokončanje šolanja, vpis, prekvalifikacijo…ves čas pa poteka dejavno vključevanje v delovno okolje.

Poseben poudarek pri našem delu namenjamo tesnemu povezovanju z delodajalci ter vzpostavitvi aktivne mreže, ki omogoča ne le pridobivanje delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih temveč tudi pripomore h kar najustreznejšemu načrtu poklicne kariere posameznika.    

Poudariti pa je treba, da se lahko posamezniki, ki se kljub naši pomoči in posredovanju ne vklopijo v delovno okolje lahko vrnejo v naše programe, kjer iščemo naprej primernejše rešitve. Prav zato je pomembna redna spremljava udeležencev v delovnem okolju, da lahko sproti rešujemo nastale težave še preden pride do najhujšega – to je do prekinitve delovnega razmerja.

DEJAVNOSTI
  • Redna proizvodna dejavnost: Sestava in dodelava elektronskih komponent
  • Zaposlitvena rehabilitacija
  • Socialna vključenost
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov definira zaposlitveno rehabilitacijo kot storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. S tem zakon daje možnost, da se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide.
Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se lahko izvajajo v postopkih za uveljavljanje pravic po drugih predpisih oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne rehabilitacije po drugih predpisih.

Osnovni pogoj za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije je ustanovitev strokovnega tima, ki vse storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira na timskih sestankih. Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo člani strokovnega tima v skladu s sprejetimi standardi storitev.

Invalida, uporabnika storitev, je potrebno obravnavati kot enakovrednega člana v procesu rehabilitacije z namenom, da se mu omogoči pripadnost, soudeleženost in soodgovornost v rehabilitacijskem procesu.
V programe zaposlitvene rehabilitacije nam osebe napotujejo strokovni delavci Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Socialna vključenost

Program socialne vključenosti izvajamo že tretje leto – za osebe, katerih delovna učinkovitost je tako zmanjšana, da niso zaposljivi niti v rednem delovnem okolju, niti v zaposlitvenem centru, saj znaša pod 30%.
V tem programu zdaj sodeluje 8 udeležencev, ki se trudijo opravljati različne naloge po svojih najboljših močeh. Delno izvajajo pomožna dela v proizvodnji, delno pa se ukvarjajo s kreativnimi dejavnostmi.
V program se vključujejo prostovoljno, vsi pa imajo željo po delu, po tem, da naredijo nekaj koristnega.

Osnovni podatkiZAVOD JELŠA
– Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
Tel.: 04/583 56 10, Fax: 04/583 56 11
ID št. za DDV: SI21829853
BZ inženiring
Zavod Jelša
     ZC Jelša
     ZC List

GALERIJA